La Euro Hotels Gara de Nord internetul este gratuit, atat in camera, cat si la restaurant. Asa vei putea fi in permanenta in legatura cu partenerii de afaceri si cu cei dragi.
Reteaua wireless merge foarte bine!

021.317.99.71

Str. Gheorghe Polizu nr.4 Sector 1
Bucuresti

021.316.83.60

reservations.polizu@euro-hotels.ro